Ny kallelse till SIFs årsmöte

posted in: Uncategorized | 0
Då få kunde delta under SIFs årsmöte kommande helg har SIF valt att flytta årsmötet till den 15 juni. Vi hoppas att fler ska kunna delta denna helg då det är viktiga frågor som skall upp på årsmötet.

Buerie båeteme SIF:n jaepien tjåahkoese!

Kallelse till Samernas idrottsförbunds årsmöte
Datum 15 juni 2019
Plats: Árviesjávrrie/Arvidsjaur

Mötet och konferensen hålls i Árviesjávrrie/Arvidsjaur och vi bjuder föreningarnas representanter på lunch och eftermiddagsfika under mötesdagen.

Lördag 15/5

Kl 10.00 Seminarium
Kl 12.00 Lunch
Kl 13.00 Årsmöte
Kl 15.00 Fika
kl 16.00 Mötet avslutas

* med reservation för ändringar

 

Medlemsavgift!

Föreningar och samebyar som inte betalat in medlemsavgiften på 500 kr bör göra detta snarast till pg 109477-0, märk med namn på betalande sameförening/sameby.

 

Anmälan till årsmötet görs till samernasidrottsforbund@gmail.comsenast den 8 juni.
Fullmakter ska lämnas in i samband med anmälan.
Motioner skal vara inlämnade senast den 1 juni.

 

Besök gärna vår hemsida: www.samiskidrott.nu

Buerie heelsegigujmie
/Samernas idrottsförbunds styrelse

Dagordning samernas idrottsförbunds årsmöte 2019

1. Mötets öppnande

2. Medlemsupprop
3. Val av mötespresidium.
a) Mötesordförande samt bisittande
b) Mötessekreterare
c) Justerare
4. Fastställande av dagordning
5. Godkännande av kallelse
6. Verksamhetsberättelse, kassa och revisionsberättelse
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelse
8. Beslut om medlemsavgiftens storlek
9. Beslut om gällande arvoden och ersättningar
Arvoden
Traktamenten
Reseersättning
10. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter samt fyllnadsval
11. Val av revisorer jämte suppleant
12. Val av valberedning samt sammankallande
13. samiska mästerskap 2019-2020
14. Stadgeändringar
15. Ungdomsstipendier
16. Arctic Winter games
17. Jämställdhetspolicy
18. Språkpolicy
19. Övriga ärenden
20. Avslutning