Nyhetsbrev / Årsmöte

posted in: Uncategorized | 0

Samernas idrottsförbunds nyhetsbrev

Nu närmar sig Samernas idrottsförbunds årsmöte och i samband med årsmötet kommer vi hålla en idrottskonferens. Vi informerar även om ungdomsstipendiet, sommar mästerskapen och medlemsavgift i detta nyhetsbrev. Läs nedan för mer information.

Kallelse till Samernas idrottsförbunds årsmöte och idrottskonferens
Datum 29-30/9 2018
Plats: Jåhkåmåhkke/ Jokkmokk

Buerie båeteme SIF:n jaepien tjåahkoese jih saavresetjåahkoeJåhkmåhkesne!

Mötet och konferensen hålls i Jåhkåmåhkke/Jokkmokk och vi bjuder föreningarnas representanter på gemensamt boende i stuga en natt, lunch båda dagarna, middag lördag samt fika.
Idrottskonferens
Lördag den 29 september anordnar SIF idrottskonferens.
Under dagen kommer vi ha föreläsare och workshop med fokus på SIFs framtid och stadgar. Program kommer inom kort. Håll utkik på hemsidan samiskidrott.nu och på Samernas idrottsförbunds facebook-sida för mer information.
Anmäl gärna e-post adress till johanna.njaita@gmail.comom du vill ha skickat program direkt till dig.

Medlemsavgift!

Föreningar och samebyar som inte betalat in medlemsavgiften på 500 kr bör göra detta snarast till pg 109477-0, märk med namn på betalande sameförening/sameby.

Anmälan till årsmötet görs till ordförande Johanna Njaita
Johanna.njaita@gmail.com
Besök gärna vår hemsida: www.samiskidrott.nu

Buerie heelsegigujmie/ Samernas idrottsförbunds styrelse

Dagordning Samernas idrottsförbunds årsmöte 2018
Kallelse och dagordning SIF årsmöte 2018
§1 Mötets öppnande
§2 Medlemsupprop
§3 Val av mötespresidium.
a. Mötesordförande samt bisittande
b. Mötessekreterare
c. Justerare
§4 Fastställande av dagordning
§5 Godkännande av kallelse
§6 Verksamhetsberättelse, kassa och revisionsberättelse
§7 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
§8 Beslut om medlemsavgiftens storlek
§9 Beslut om gällande arvoden och ersättningar
Arvoden
Traktamenten
Reseersättning
§10 Val av styrelseledamöter jämte suppleanter samt fyllnadsval
§11 Val av revisorer jämte suppleant
§12 Val av valberedning samt sammankallande
§13 Val av förbundsordförande 2017-2016
§14 Samiska mästerskap 2018-2019
§15 Stadgeändringar
§16 Ungdomsstipendier
§17 Arctic Winter games
§18 Övriga ärenden
§19 Avslutning