Samernas idrottsförbund, SIF arbetar för att främja samiskt idrottande och är en paraplyorganisation för föreningar och samebyar.

Idrott har i alla tider haft en stor social betydelse i det samiska samhället och de årliga samiska mästerskapen är viktiga mötesplatser i Sápmi.

Målsättningen är att det varje år ska genomföras samiska sommar-, vinter- och innebandymästerskap och det är SIF:s styrelse som tar beslut om var dessa ska arrangeras. Vi stödjer arrangörerna med bidrag och rådgivning samt följer upp att de gemensamt beslutade reglerna följs under tävlingarna. SIF har även möjlighet att driva projekt där vi på olika sätt ökar idrottande bland samer, till exempel genom ungdomsläger.

Den samiska idrottsrörelsens organisations rötter går tillbaka till de årliga skidtävlingarna som börjades arrangeras av eleverna på samernas folkhögskola i slutet på 1940-talet. 1948 bildades Samernas svenska idrottsförbund med det huvudsakliga syftet att arrangera årliga samiska vintermästerskap och 1950 arrangerades i Vilhelmina ett av första större samiska idrottsmästerskapen.

Det dröjde sedan till början av 80-talet innan de första årliga sommarmästerskapen med löpning-, staffeter- och lassokastningstävlingar genomfördes. Sedan dess har verksamheten breddats med andra idrotter som uppfyller målsättningen om att skapa gemenskap mellan samer, till exempel innebandy och alpina grenar.

Vår vision

” Min sámi valáštallanorganiseren mearkkaša friddja ja maid iešmearrideaddji valáštallanlihkadusa ja vuolgá eaktodáhtolaš beroštumis báikkálaš dásis. Mii ovddidit ja vuosehit čeavláivuođa min valáštalli kulturárbbis. Sámi valáštallan geahččala ráhkadit máŋggabealálaš valáštallandoaimmaid mat addet vejolašvuođa oktavuhtii sámiide sierra guovlluin. Sámis valáštallama galgá sáhttit čađahit miehtá jagi rájiid haga dehe ekonomalaš gáržžidemiid haga”

”Mijá sáme valástallamlihtto sisadná friddja ja iesjmierredim valástallamjådov mij gárvet varresvuodav, ávov ja buorrevuodav sáme ulmutjijda. Mij bälostip ja vuosedip alvvudagáv mijá valástallama kultuvrraárbes. Sáme valástallam gähttjal åttjudit valjev valástallamijs mij vaddá máhttelisvuodav aktavuohtaj ålles Sábmáj. Sámen galggá valástallam årrot máhttelis jagev birra, mierij jali ruhtadilemiere dagu.”

” Mijjen saavremejieleme healsoem, aavoem jïh buerie domtemem skaepede saemien almetji luvnie. Mijjieh eevtjebe jïh aavoedibie mijjen saavremekulturelle aerpien åvteste. Saemien saavreme edtja gellienvoeten saavremeöörnemh skaepiedidh mah nuepiem ektievoetese vedtieh saemiej gaskemsh ovmessie dajvijste. Saepmesne edtja maehtedh abpe jaepiem saavredh mieriej jïh ekonomiske restriksjovni namhta. Mijjen saemien saavremåårganisasjovne edtja frijje jïh jïjtshraarehke saavremejieleme vedtedh jïh ideelle ïedtjem byjresi daltesistie utnedh.”

”Vår idrottsorganisering innebär en fri samt självbestämmande idrottsrörelse som skapar hälsa, glädje och välbefinnande hos den samiska befolkningen. Vi främjar och visar stolthet över vårt idrottsliga kulturella arv. Samisk idrott eftersträvar att skapa en mångfald av idrottsaktiviteter som ger möjlighet till gemenskap för samer från olika områden. I Sápmi skall idrott kunna utövas året runt utan begränsningar eller ekonomiska restriktioner.”