SIF´n ståvrosne vïjhte saadthalmetjh jïh göökte suppleanth mejtie nueliesiebrieh jaepietjåanghkosne veeljieh. Ståvroe tjåanghkoem åtna njieljie aejkieh jaepesne.