NOERESTIPENDIJE
Fïerhten jaepien giesiegaahtjemisnie SIF noerestipendije vadta akte nïejtese jïh akte baarnan.

Krïebpesjh juktie maehtedh stipendijem åadtjodh persovne ij åadtjoeh båarasåbpoe enn 18 jaepien båeries årrodh jïh lïhtsegh nueliesiebresne SIF´se årrodh. Dïhte edtja saavrije årrodh jïh maam akth sjïere dorjeme saavremasse. Saemien gaahtjeminie aerebe meatan orreme aevhkie bene ij krïebpesjh leah juktie stipendijem åadtjodh.

Sïjhtede gïem akth noerem stipendijasse tjaatsestidh? Syökemem seedth åejvese: 12e snjaltje