De olika samiska idrottsförbunden i Norge, Sverige och Finland är organiserad under Sámiid Vallastallan lihttu/ Samernas nordiska idrottsförbund (SVL) som är ett gemensamt organ för samisk idrott.
SVL har som huvudsakliga uppgift att skapa visioner samt dra upp riktlinjer för de samiska mästerskapen. Samernas svenska, norska och finska idrottsförbund har två representanter var i SVL:s styrelse. Det finns även vakanta platser för ett eventuellt framtida samiskt ryskt idrottsförbund.
Förbundens högsta organ är Samiskt Idrottsting och detta arrangeras vart tredje år.

DÀVVI
Dat sierra sámi valáštallanlihtut Norggas, Ruoŧas ja Suomas leat organiserejuvvon oktasas Sámi valáštallan lihttui (SVL), mii lea oktasaš davviriikkalaš orgána sámi valáštallamii. SVL:a váldodoaibma lea ráhkadit oainnáhusaid, nannet valáštallama gaskavuođa sámiid gaska našuvnnarájiid rastá ja maid mearridit njuolggadusaid sámi meašttirgilvvuide. Sámiid ruoŧa, norgga ja suoma valáštallanservviin leat guokte ovddasteaddjit juohkeovttas SVL:a stivrras. Searvvi alimus orgána lea Sámi Valáštallandiggi ja dát lágiduvvo juohke goalmmát jagi. Okta ulbmil gilvvuiguin lea ráhkadit oktavuođa Sámis. SIF ja dan vástideaddji norgga bealde lágideaba davviriikkalaš gilvvuid vuoruid mielde gos sámit visot davviriikkain sáhttet oassálastit.

JULEV
Da sierra sáme valástallamlihtto Vuonan, Svierigin ja Suoman li lihtodum aktij Sámij Valástallam Lihtto (SVL:a) vuolen degu aktisasj nuorttarijkalasj lihtton sáme valástallamijn. SVL:n la oajvvedoajmman at ássat vuojnojt, nannit valástallam aktavuodav sámij gaskan rijkka rájij badjel, aj dahkat njuolgadusájt sámemiestervalástallamijda. Sámij Svieriga, Vuona ja Suoma valástallam lihtojn adni guokta ájrasa guhtik SVL:a stivran. Lihttoj alemus oajvve le Sáme valástallamdigge ja dat dåladuvvá juok goalmát jage. Akta ulmme miestergillbusij le åttjudit aktavuodav Sámen. SIF:a ja sijá lágátja Vuona bielen vuorodi ásadit nuorttarijkalasj miestergillbusijt gånnå sáme divna nuorttarijkajs máhtti oassálasstet..

Åarjel
Dah saemien saavreme siebrieh Nöörjesne, Sveerjesne jïh Såevmesne leah Samernas Nordiska idrottsförbund (SVL)´n nuelelen bïejeme. SVL maadthulmie lea visjovnh skaepiedidh, dam saavremegaskesem saemiej gaskemsh nännoestidh nasjovni krïensi rastah jïh njoelkedassigujmie barkedh saemien gaahtjemidie. Fiere guhte dejstie saemien saavremesiebrijste sveerjesne, nöörjesne jïh såevmeste göökte saadthalmetjh mah SVL´n ståvrosne. Dej siebriej jollemes orgaane Samiskt Idrottsting fïerhten gåalmeden jaepien öörnesåvva. Akte vuemsie lea dah saemien saavremegaahtjemh edtjieh ektievoetem gorredidh Saepmesne. Dan gaavhtan SIF jïh seammaligke åårganisasjovne nöörjen bielesne fïerhe mubpie aejkie nordiske saavremegaahtjemidie öörnie gusnie saemieh gaajhkh nordiske laantijste maehtieh meatan årrodh.